Postanite članica - Udruženje poslovnih žena Srbije
office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Postanite članica

PRISTUPNICA

za članstvo u Udruženju poslovnih žena Srbije

 

Preuzmite listing usluga Udruženja poslovnih žena Srbije


  Radni status:  Podaci o firmi. Popunjavaju samo preduzetnice
  Preporuka:

  Napomena: svim zainteresovanim potencijalnim članicama koje nemaju preporuku, omogućavamo da steknu preporuku od neke dugogodišnje aktivne članice kroz prisustvo na najmanje tri a najviše pet sastanaka Udruženja, na kojima mogu uspostaviti adekvatne kontakte za preporuku.

  Članarina: iznos godišnje članarine zavisi od ciljne grupe i određuje se prema kategorijama u tabeli. Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti na žiro-račun Udruženja broj 340-0000011001556-94 (ERSTE BANK А.D.)

  Rb. Ciljna grupa Iznos članarine u evrima (din. protivvrednost)
  1 Preduzetnice sa više od 50 zaposlenih 450
  2 Preduzetnice od 11 do 49 zaposlenih 350
  3 Preduzetnice od 6 do 10 zaposlenih 200
  4 Preduzetnice do 5 zaposlenih 140
  5 Menadžerke 200
  6 Zaposlene 60
  7 Nezaposlene, studentkinje i penzionerke 20

  Molimo Vas da obeležite redni broj ciljne grupe kojoj pripadate:

  Slanjem popunjene i potpisane Pristupnice, prijavljujem se za članstvo u Udruženju poslovnih žena Srbije i izjavljujem da sam upoznata sa misijom i ciljevima Udruženja, kao i da prihvatam preporuke Kodeksa ponašanja i etike UPŽ u aneksu pristupnice, koji ima za cilj da promoviše i ohrabri dobru poslovnu praksu u svim odnosima među članicama Udruženja.

  ANEKS

  KODEKS PONAŠANJA I ETIKE ČLANSTVA UPŽ

  Udruženje poslovnih žena Srbije podstiče svoje aktuelne i nove članice da se pridržavaju Kodeksa u cilju negovanja dobre poslovne prakse, podsticajne i inspirativne organizacione klime, po kojoj je UPŽ postala prepoznatljiva profesionalna asocijacija.

  KODEKS

  • Članice Udruženja će svojim nastupom doprinositi očuvanju i povećanju ugleda Udruženja
  • Članice Udruženja će se uzdržavati od radnji i postupaka kojima bi mogle da nanesu materijalnu štetu Udruženju, ili štetu ugledu Udruženja
  • Članice treba da obavljaju poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju Udruženja
  • Članice treba da se upoznaju sa Statutom UPŽ i da se pridržavaju propisanih pravila koja se odnose na članstvo (član 6. i član 7. Statuta) kao i da argumentovano ukažu na eventualna kršenja članova Statuta koji se odnose na funkcionisanje organizacije

  U cilju realizacije preporuka Kodeksa, Udruženje će sa svoje strane nastaviti da:

  • Promoviše i ohrabruje izgradnju poverenja među članicama
  • Blagovremeno i potpuno informiše svoje članice o radu i aktivnostima Udruženja
  • Da obavlja poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju svojih članica

  Uz ovu pristupnicu je obavezno priložiti svoju fotografiju i CV.


  Štiklirajte ukoliko ste saglasni da Vam se dostavi predračun za uplatu godišnje članarine.

  Svesni smo da dok traju vanredne okolnosti izazvane pandemijom i sastanci se održavaju online, potencijalne članice ne mogu da pribave preporuku za učlanjenje na sastancima sa direktnim okupljanjem. Iz tog razloga, slanjem pristupnice dobijate mogućnost gratis prisustva onlajn sastancima i informacijama UPŽ Srbije prva tri meseca. Za to vreme možete da odlučite da li želite da se formalno učlanite ili ne. Ukoliko želite, pošaljite nam mejl i Upravni odbor će doneti odluku o prijemu. Ukoliko ne želite, ukida vam se status potencijalne članice i shodno tome, pristup informacijama i onlajn sastancima.