Aktuelni projekti Archives - Udruženje poslovnih žena Srbije
office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Aktuelni projekti

Projekat WINnovators

Decembar 2021 – Novembar 2024

WINnovators – „Podsticanje preduzetničkog i STEM/STEAM kapaciteta mladih žena u visokoškolskim ustanovama uz održivi razvoj i inovacije“ je evropski projekat finansiran iz programa Erazmus+.

Zvanično pokrenute u decembru 2021. godine, aktivnosti projekta će se sprovoditi u naredne 3 godine i završiće se u novembru 2024. godine.

Glavni cilj projekta WINnovators je zajednički razvoj i implementacija inovativnih pristupa podučavanju i učenju, kao i konkretnih politika za izgradnju kapaciteta u digitalnim, preduzetničkim, STEM/STEAM inovacijama i oblastima održivosti, od kojih bi koristi imale mlade žene iz ruralnih područja i studenti.

S obzirom na ključnu ulogu koju visokoškolske ustanove (VŠU) imaju u oblikovanju društveno-ekonomskog razvoja, one bi trebalo da budu nosioci promena u negovanju održivosti i u jačanju podrške grupama u nepovoljnom položaju, kao što su mlade žene iz ruralnih područja. Na tim osnovama, projekat WINnovators će dati odgovor na sledeće potrebe:

Promovisanje digitalnih, preduzetničkih, STEM/STEAM inovacija i veština održivosti među mladim ženama iz ruralnih područja. Ovo će biti urađeno predlaganjem novih praksi obuke i pružanjem mogućnosti za razvoj preduzetničkih ideja, čime će se prevazići pristrasnost prema ženskom preduzetništvu.

Razvijanje novih pristupa nastavi i obuci u visokoškolskim ustanovama koji će izgraditi potrebne veštine među studentima, na primer angažovanjem studenata i mladih žena iz ruralnih područja, kao eksternih neformalnih učenica, u aktivnostima izgradnje kapaciteta koji će biti od koristi njihovim lokalnim zajednicama.

Poseban zadatak

Razvijanje praksi izgradnje kapaciteta u timskom radu širom partnerskih zemalja.

Razvijanje veština mladih žena i kapaciteta studenata i nastavnika visokog obrazovanja da postanu agenti promena, razvojem gejmifikovanih e-obuka i e-modula.

Izgradnja zajednice VINnovatora, posredovana interaktivnim radnim prostorom za timski rad i podržana društvenim medijima.

Organizovanje međunarodnog onlajn seminara o politici koji će uključiti kreatore politika iz svih partnerskih zemalja, koji će doprineti kreiranju smernica politike podizanja svesti i negovanja rodno osetljivog obrazovanja na evropskom nivou.

Partneri

Konzorcijum se sastoji od 7 partnera iz 5 različitih zemalja: Estonije, Slovenije, Srbije, Italije i Rumunije.

https://www.winnovators.eu/wp-content/uploads/2022/02/SR_WINNOVATORS-leaflet_OK.pdf

 

Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate (II)

Decembar 2020. – Novembar 2022. (produženje projekta)

Uvažavajući aktivnosti sprovođene od decembra 2020. godine, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ je produžila odvijanje projekta “Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate“ koji sprovodi UPŽ, na narednih 12 meseci, odnosno od 01.12.2021. do  30.11.2022.

CILJ PROJEKTA: 

Cilj projekta je poboljšavanje mogućnosti za zaradu žena romske nacionalnosti i lokalnih marginalizovanih grupa žena, kroz obuke o zanatima.

Onlajn obuke će obuhvatiti 270 žena sa teritorije cele Srbije, dok će se obuke uživo organizovati u četiri grada sa najvećim brojem polaznica, ili u mestima u kojima polaznice imaju najveći potencijal za samozapošljavanje.

U nastavku projekta su predviđene četiri obuke:

 1. Ketering, preprema torti i ukrasa za torte
  Izvođenje obuke: 4 dana onlajn, preko ZOOM platforme i po 4 dana u 4 mesta, uživo. Obuka započinje teorijskim upoznavanjem sa prostorom i alatom za rad, HACCP zahtevima i sl. Polaznicama je obezbeđen potrošni materijal za rad.
 2. Izrada veb sajtova sa osnovama programiranja
  Izvođenje obuke: 12 dana podeljeno u 2 modula, u potpunosti onlajn, preko ZOOM platforme. Prvi modul upoznaje polaznice sa „wordpress“ platformom kao najeditabilnijom osnovom koja zahteva samo osnovno znanje rada na računarima i na internetu. Kroz drugi modul se uče osnove HTML i CSS programiranja, čime se unapređuju mogućnosti izrade sopstvenog veb sajta.
 3. Refleksoterapija stomaka i stopala (AMPUKU tehnika)
  Izvođenje obuke: 4 dana onlajn, preko ZOOM platforme i po 4 dana u 4 mesta, uživo. Obuka započinje teorijskim upoznavanjem sa fiziologijom i anatomijom stomaka i stopala.
 4. Internet alati
  Izvođenje obuke: 4 dana onlajn, preko ZOOM platforme i po 4 dana u 4 mesta, uživo. Obuka pruža informacije o korišćenju društvenih mreža, mogućnostima, alatima i veb sajtovima koji mogu da pomognu u zapošljavanju.

Posle svake obuke, polaznicama je na raspolaganju dvomesečni period mentoringa, za dalje produbljivanje znanja i pitanja koja nisu bila obuhvaćena onlajn i direktnom obukom.

Projekat „Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate“ je podržan od strane nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, u okviru programa „Migracije za razvoj“. Program je deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Uključivanje marginalizovanih grupa žena u javno zagovaranje za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada

Septembar 2021 – April 2022.

Cilj projekta je podrška marginalizovanim grupama žena da se (re)integrišu na tržište rada kroz podršku lokalnim samoupravama da pronađu najbolje mehanizme, uvidom u primere dobre prakse poslodavaca, ali i konkretne probleme sa kojima se ove žene suočavaju. 

Projektom će tokom 7 meseci biti obuhvaćene sledeće aktivnosti:

–          3 okrugla stola: u Zrenjaninu, Priboju i Čačku

–          Uspostavljanje e-Savetodavnog centra na sajtu UPŽ Srbije

Organizovanjem okruglih stolova, uspostaviće se kontakt i olakšati dijalog između teže zapošljivih žena iz ova tri regiona i predstavnika javnog, privatnog i građanskog sektora (lokalnih samouprava, institucija, organizacija civilnog društva, Nacionalne služba za zapošljavanje i poslodavaca iz lokala).

U kasnijoj fazi projekta, uspostavljanjem e-Savetodavnog centra na aktivnom sajtu UPŽ Srbije, žene zainteresovane za otvaranje biznisa moći će da postavljaju pitanja, na koja će dobijati odgovore iskusnih članica udruženja. Pitanja i odgovori će biti vidljivi i trajno dostupni, kako bi što veći broj potencijalnih preduzetnica našao odgovor na najčešće postavljana pitanja.

Projekat koji UPŽ Srbije realizuje, finansira se od strane Fondacije za otvoreno društvo.

 

 

 

Ugledaj se na mene: inovativno preduzetništvo kao ženski odgovor na krizu

Maj 2021 – Decembar 2021.

Udruženje poslovnih žena Srbije 6. maja 2021. godine  počelo je sa realizacijom projekta Ugledaj se na mene: inovativno preduzetništvo kao ženski odgovor na krizu.

Projekat se finansira iz budžeta Republike Srbije, na osnovu Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2021. godinu koji je ustanovila Vlada RS, a koji sprovodi Kabinet ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj RS.

Cilj projekta je da se podigne senzibilitet javnosti za problem položaja žena na tržištu rada, jača svest o značaju ženskog inovacionog preduzetništva kao mogućnosti zapošljavanja i izvora prihoda i da se ono afirmiše među postojećim i potencijalnim preduzetnicama.

Kroz planirane aktivnosti, projekat doprinosi unapređenju pozicioniranja ženskih preduzeća kao inovativnih kroz prezentovanje, promociju i afirmaciju postojeće dobre prakse u Srbiji i obezbeđuje se podrška ženama preduzetnicama da svoje inovativne poslovne zamisli usmere, razviju i prošire.

Realizacija promotivne kampanje o značaju razvoja ženskog inovacionog preduzetništva obuhvata  sledeće aktivnosti, koje promovišu članice UPŽ Srbije, istaknute predstavnice ženskog inovacionog preduzetništva:

 1. Promotivni film o inovativnom ženskom preduzetništvu
 2. YotuTube podkaste  Biseri inovativnog ženskog preduzetništva – razgovore sa najeminentijim članicama UPŽ Srbije
 3. Onlajn manifestaciju Karavan žena zmajeva
 4. Publikaciju koja promoviše inovativno preduzetništvo i njegove eminentne predstavnice, a koja će uključiti i vodič kroz inovativno žensko preduzetništvo.

Finansirao Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj www.inovacije.gov.rs

Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate (I)

Decembar 2020. – Novembar 2021.

CILJ PROJEKTA: 

Bolje perspektive za sticanje prihoda kroz obuke za zanate, za Romkinje (povratnice i nepovratnice) i ugrožene žene iz lokalne zajednice – iz ruralnih područja Srbije.  

Poštujući mere za prevenciju i suzbijanje pandemije, sprovode se TRI ONLAJN OBUKE:

 1. Izrada veb sajtova sa osnovama programiranja
  Izvođenje obuke: 12 dana podeljeno u 2 modula, u potpunosti onlajn, preko ZOOM platforme. Prvi modul upoznaje polaznice sa „wordpress“ platformom kao najeditabilnijom osnovom koja zahteva samo osnovno znanje rada na računarima i na internetu. Kroz drugi modul se uče osnove HTML i CSS programiranja, čime se unapređuju mogućnosti izrade sopstvenog veb sajta. 
 2. Osnove kozmetičkih tretmana i priprema preparata za negu lica i tela
  Izvođenje obuke: 5 dana onlajn, preko ZOOM platforme i 1 dan direktne obuke (predviđen je dan direktne obuke u letnjim mesecima, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom). Obuka započinje teorijskim upoznavanjem sa bazom kozmetologije i anatomije i dalje obučava polaznice o pripremi preparata, čišćenju kože, masaži lica i depilaciji šećernom pastom. 
 1. Ketering, preprema torti i kolača
  Izvođenje obuke: 5 dana onlajn, preko ZOOM platforme i 1 dan direktne obuke (predviđen je dan direktne obuke u letnjim mesecima, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom). Polaznice stiču znanja o izboru namirnica, održavanju radnih površina, tehnikama pripreme i pakovanja gotovih proizvoda. 

Posle svake obuke, polaznicama je na raspolaganju dvomesečni period mentoringa, za dalje produbljivanje znanja i pitanja koja nisu bila obuhvaćena onlajn i direktnom obukom. 

Onlajn obuke obuhvataju 200 žena iz čitave Srbije. 

Projekat podržava Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME). Program je deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. 

„Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“

JUN 2020 – DECEMBAR 2020.

Cilj projekta je poboljšanje položaja samohranih majki, žena preko 45 godina starosti i Romkinja, u opštinama Pirot i Beograd, pogođenih posledicama Kovid-19 pandemije, u oblasti zapošljavanja.

U okviru projekta, predviđene su sledeće pojedinačne aktivnosti:

1. Utvrđivanje aktuelnog radnog statusa definisanih kategorija žena nakon vanrednog stanja (mart – maj 2020.), uvedenog zbog Kovid-19 pandemije, putem pilot istraživanja – telefonske ankete. Anketu je tokom juna meseca sproveo tim članice UPŽ, Tatjane Mamule Nikolić.

2. Radionica: Otkrivanje potencijala ranjivih grupa za samozapošljavanje. Radionicu će voditi naša članica Tijana Sekulić, sertifikovani CMC trener.

3. Radionica: Upoznavanje definisanih grupa žena sa pravima i obavezama zaposlenih lica. Radionicu će voditi naša članica, Ljubica Radović, advokat sa ekspertizom privrednog prava.

4. Radionica: Priprema predstavnica ranjivih grupa u oba grada za dijalog sa poslodavcima i predstavnicima organa vlasti. Ovu obuku će voditi Lola Milojević, međunarodni konsultant za rodna pitanja i komunikacije.

5. Ostvarivanje dijaloga putem okruglog stola, između definisanih grupa žena, lokalne samouprave i poslodavaca u cilju integrisanja ranjivih grupa na tržište rada.

6. Izrada dokumenta sa preporukama za integrisanje ranjivih grupa žena na tržište rada. Dokument će biti dostavljen lokalnoj samoupravi, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, Udruženju poslodavaca itd.

Projekat je finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo.

„Jačanje kapaciteta preduzetnica za digitalizaciju poslovnih procesa i pružanje savetodavne i tehničke podrške za lansiranje na tržište brendiranih tradicionalnih prehrambenih proizvoda iz jugozapadne Srbije“

Maj 2020 – maj 2021

Cilj projekta je povećati konkurentnost srpskih preduzetnica kroz prilagođavanje globalnih trendova digitalne transformacije u poslovnim procesima i poboljšati pristup tržištu proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda u jugozapadnoj Srbiji uvođenjem inovativnog marketinga i kanale prodaje inovativne i brendirane proizvode žena ovog kraja.

Specifični ciljevi projekta:

• Informisanje preduzetnica u Srbiji i unapređenje njihovih kapaciteta za uvođenje procesa digitalne transformacije u njihovim kompanijama kako bi se osigurala održivost u vidu produktivnosti, prodaje i konkurentnosti.

• Da se ​​ojačaju poslovni kapaciteti malih proizvođača prerađene tradicionalne hrane u zapadnoj Srbiji kroz pružanje savetodavnih i tehničkih mera podrške u vezi sa lansiranjem na tržište brendiranih linija prehrambenih proizvoda sa inovativnim karakteristikama proizvoda zasnovanim na tradicionalnim lokalnim prehrambenim proizvodima.

• Stvaranje mogućnosti za brže prepoznavanje i bolji pristup lokalnim proizvođačima hrane kroz uvođenje i pokretanje Instagram stranice za lokalnu organizaciju civilnog društva „Sačuvajmo selo“ iz Priboja.

Projekat je podržala Vlada Savezne republike Nemačke posredstvom Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ.

„Izgradnja međugeneracijskog i interkulturalnog mosta ekonomskog prosperiteta za žene u Raškoj i Sjenici”

SEPTEMBAR 2019 – SEPTEMBAR 2020

CILJ PROJEKTA:

Izgradnja međugeneracijske mreže žena u nerazvijenim opštinama Raška, Sjenica i Brus što će im omogućiti da ostvare svoja ekonomska prava i osnažiti ih da deluju kao pokretači pozitivnih društveno-ekonomskih promena u njihovim multietničkim i multireligioznim zajednicama.

Specifični ciljevi:

 1. Poboljšati rodno uravnoteženu komunikaciju mladih pomoću novih digitalnih medija i omogućiti im da deluju kao pokretači pozitivnih promena.
 2. Poboljšati međugeneracijsku saradnju žena u Raškoj oblasti u vezi sa promocijom rukotvorina proizvedenih od strane žena iz opština Raška, Brus i Sjenica (starije od 40 godina) pomoću digitalne alata kreiranih od strane mladih žena (18-35 godina)
 3. Podići svest društva o ulozi samozaposlenih žena u društveno-ekonomskom razvoju i jačanju demokratskih struktura u njihovim lokalnim zajednicama.

TRI AKTIVNOSTI

A1-Jačanje kapaciteta:

 • Jedan trening (2 dana) o digitalnom brendiranju i promociji za devojke / mlade žene koje bi želele da budu blogerke / influenserke na temu međugeneracijske saradnje, rodne ravnopravnosti i/ili ženskog preduzetništva.
 • Dve jednodnevne radionice (svaka po 1 dan) za žene starije od 40 godina na temu inovativne proizvodnje rukotvorina: Radionica „Moderni dizajn u rukotvorini“

A2-Mentoring:

 • Mentorstvo i koučing za grupe devojaka
 • Mentorstvo za žene 40+ (proizvođači rukotvorina)

A3-Networking:

 • Organizacija meet-up susreta
 • Organizacija izložbe digitalnih rešenja modernog dizajna u rukotvorinama „knjiga standarda“

Projekat finansira Ambasada SAD.

„Jačanje poslovnih kapaciteta ženskih proizvođača organske i tradicionalne hrane u zapadnoj i južnoj Srbiji“

Septembar 2019 – Decembar 2019.

Cilj projekta je jačanje lokalnih mreža žena proizvođača organske i tradicionalne hrane u zapadnoj i južnoj Srbiji.

Projekat se realizuje u okviru saradnje sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ, a podržan projektom „Razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD)“.

OTVOREN XIII KONKURS „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“

UPIŠITE SE U RED ŽENA ZMAJEVA!

Udruženje poslovnih žena Srbije je raspisalo XIII konkurs za izbor najboljih preduzetnica u Srbiji– „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“.

Sve zainteresovane preduzetnice u Srbiji mogu se prijaviti za jednu od dve kategorije:

 • NAJEVROPSKIJA ŽENSKA FIRMA
 • NAJBOLJI MODEL ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Udruženje poslovnih žena Srbije i ove godine zadržava praksu da Specijalnim priznanjem nagradi preduzetnice koje su se posebno istakle u pojedinim kriterijumima za glavne nagrade i time zaslužile da im se za taj aspekt oda posebno priznanje i pohvala.

Takođe, drugu godinu zaredom će biti dodeljeno i priznanje velikim kompanijama koje primenjuju 5. Princip Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i koje su pružile najbolji model uključivanja žena u lance dobavljača, u kategoriji:

Na konkurs, za prve dve kategorije, se mogu prijaviti sve poslovne žene u Srbiji, koje su vlasnice ili imaju udela u vlasništvu preduzeća, bez obzira na vrstu delatnosti.

Ovde možete preuzeti potrebnu konkursnu dokumentaciju za preduzetnice:

 1. Formular prijave „Cvet uspeha 2019”
 2. Izjava o istinitosti priloženih informacija
 3. Uputstvo za fotografiju
 4. Upitnik

UPUTSTVO

Kandidatkinje su u obavezi da uz potrebnu dokumentaciju prilože i radnu biografiju, motivaciono (propratno pismo), kao i eventualne preporuke profesionalnih udruženja, zaposlenih, lokalne zajednice, reference (nagrade, priznanje, pohvale).

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave sa svom neophodnom pratećom dokumentacijom navedenom u Uputstvu i pristigle do datuma zatvaranja konkursa. Konkurs je otvoren do 12. jula 2019. godine.

Svoje prijave sa pratećom dokumentacijom možete dostaviti na e-mail: cvet@strixteam.rs ; subject: „Cvet uspeha 2019“

Za detaljnije informacije možete se obratiti Udruženju poslovnih žena Srbije na telefon: 011/6776 801 ili putem mejla: cvet@strixteam.rs

Imena nagrađenih kandidatkinja XIII izbora „Cvet uspeha za ženu zmaja“ biće saopštena na svečanosti dodele priznanja, u novembru 2019. godine, u Teatru i Operi „Madlenianum“ u Zemunu.

Budite inovativne, odlučne i samouverene. Pokažite svoj preduzetnički duh i upišite se u red ŽENA ZMAJEVA!!!